Adatvédelem

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A Hangkovács Kft. (székhely: 1131 Budapest, Rokolya utca 47. 2. em. 8., adószám 13137070-2-41), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy az általa üzemeltett Magyar Hajnal Énekstúdióval összefüggő minden adatkezelési tevékenysége megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályoknak

ADATKEZELÉS CÉLJA

Jelen Szabályzat célja, hogy a stúdió tanulói (a továbbiakban: Érintettek) részletes és egyértelmű tájékoztatást kapjanak személyes adataiknak a Hangkovács Kft. (a továbbiakban: Társaság) általi kezeléséről.A társaság kötelezettséget vállal valamennyi hatályos adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó jogszabály rendelkezéseinek betartására, különös figyelemmel így különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi rendeletben („GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben („Info tv.”) az egyének védelmét a személyes adatok gépi feldolgozása során szabályozó 1998. évi VI. törvény, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak a vonatkozó ajánlásaira, állásfoglalásaira.
A GDPR 8. cikk (1) bekezdésének értelmében a 16. életévét be nem töltött, illetve korlátozottan cselekvőképes tanuló beiratkozásának elfogadásához a törvényes képviselőjének, illetve gondnokának beleegyezése, illetve hozzájárulása szükséges, ennek hiányában a kiskorú, illetve korlátozottan cselekvőképes tanuló adatait az adatkezelőnek nem áll módjában elfogadni, az így leadott kapcsolattartás törlésre kerül.Az Érintetti Adatbázisban nyilvántartott adatokat a társaság kizárólag a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli, és azokat harmadik személy számára nem továbbítja, illetve nem teszi hozzáférhetővé, kivéve azt az esetet, ha az ilyen hozzáférhetővé tétel, illetve adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező (számlák könyvelése) vagy azt jelen adatkezelési tájékoztató nevesíti.Érintettek a Stúdióba történő beiratkozással, vagy jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten elfogadják a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, és önkéntesen hozzájárulásukat adják személyes adataik jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez és feldolgozásához.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A megadott adatok kezelésének jogalapja a tanulók tájékozott és önkéntes hozzájárulása.Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁSOK ÉS AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A társaság kijelenti, miszerint adatkezelése GDPR 9. cikke szerinti a személyes adatok körére (különleges kategóriájára) nem terjed ki, ilyen személyes adatok kezelésére nem kerül sor, amennyiben ilyen adat birtokába kerülne, úgy azokat haladéktalanul törli.
Az adatkezelés időpontjaTársaság az Érintett által a jelentkezése során, illetve azt követően egyéb elérhetőségeink bármelyikén eljuttatott adatokat az adatkezelés céljának fennállásának időtartama alatt kezeli, azzal, hogy az Érintett megadott adatait Társaság automatikusan törli, ha az Érintett azt a jelen adatvédelmi tájékoztatónak az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, illetve a jogorvoslati lehetőségeiről szóló részben foglaltaknak megfelelően kérelmezi.

AZ ADATKEZELŐ ADATAI, AZ ADATKEZELÉSRE JOGOSULTAK KÖRE

A Személyes adatokat az Iskola üzemeltetője, mint adatkezelő kezeli.
Név: Hangkovács Kft.
Képviselő: Magyar Hajnalka, ügyvezető
Cím: 1130 Budapest, Rokolya utca 47. 2. em. 8.
E-mail: hajnal.studios@gmail.com
Cégjegyzékszám: 01-09-208801
Adószám: 13137070-2-41

AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

A Társaság a GDPR 9. és 10. cikke szerinti adatokat nem kezel, továbbá, fő tevékenysége egyéb oktatásra terjed ki. Ezen tevékenység nem igényli az Érintettek rendszeres és nagymértékű megfigyelését. Mindezen indokokra figyelemmel a társaság, mint adatkezelő nem jelöl ki adatvédelmi tisztviselőt.

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE, AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA

A társaság minden adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI, ILLETVE JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

Az Érintettet a GDPR 12 – 22. cikkeiben foglaltaknak megfelelően megilleti
● a hozzáféréshez való jog, valamint a tájékoztatáshoz való jog, amelynek értelmében az Társaság köteles az Érintettet a GDPR értelmében megillető jogairól, az adatvédelmi incidensekről és a GDPR 13 és 15. cikkében foglalt információkról tájékoztatni; továbbá
● az adathordozhatósághoz való jog, valamint a helyesbítéshez és törléshez való jog, egyben a tiltakozáshoz való jog.
Helyesbítés, törlés és tiltakozás. Az Érintett a jövőre nézve bármikor jogában áll indokolás nélkül visszavonni adatkezeléséhez történő hozzájárulását. Az Érintettet a GDPR 16 – 18. cikkei értelmében megilleti a helyesbítéshez, az elfeledtetéshez (törléshez) valamint az adatkezelés korlátozásához való jog. Ennek megfelelően az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az Érintett visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; vagy ha az uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez a személyes adatokat törölni kell.
Továbbá az Érintettet a GDPR 21. cikkében foglaltak értelmében megilleti az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga. Tehát az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen.
Az Érintett tiltakozása esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.Jogorvoslathoz való jog
Az Érintett a fentiekhez kapcsolódó kéréseit, illetve közléseit adatkezelő e-mail címén, illetve a postai úton jelezheti az Társaság felé.
Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak gyakorlása során az adatkezelőhöz intézett kérelmének, illetve közlésének elutasítása, illetve az abban foglaltak teljesítésének elmulasztása esetén a GDPR-ban és az Info tv.-ben foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), illetve a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.Ezen felül az Érintett
● a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogai érvényesítése érdekében,
● az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kár megtérítése iránt, továbbá
● személyiségi jogának az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével történő megsértése miatt, sérelemdíj követelése érdekébena GDPR 77-82. cikkeiben foglaltaknak megfelelően bírósághoz fordulhat.Az Érintettet megilleti a jogszabályokban, a GDPR-ban és az Info tv.-ben foglalt valamennyi jog, jogorvoslati és egyéb igényérvényesítési lehetőség.

Kapcsolat

Ha az énekstúdióba szeretnél jelentkezni, abban az esetben írj nekünk az alábbi e-mail címre!

eMail cím

enekstudio.felveteli@gmail.com

Facebook

Keress minket facebookon!

Youtube

Keresd fel youtube csatornánkat!

 

 

 

error: A tartalmat nem lehet másolni.